اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۲۱۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۹۹۸۱۲۳ ۰۰۹۸
آدرس: خیابان سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، پاساژ نیرو صنعت ، طبقه همکف ، پلاک ۹

فکس
۳۳۹۲۱۹۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۹۹۸۱۲۳ ۰۰۹۸
۹۱۲۸۴۶۸۷۴۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، پاساژ نیرو صنعت ، طبقه همکف ، پلاک 9

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، پاساژ نیرو صنعت ، طبقه همکف ، پلاک 9

  • :
  • ۳۳۹۸۲۱۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۱۲۶۹۹۸۱۲۳ ۰۰۹۸
  • :
  • آدرس: خیابان سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، پاساژ نیرو صنعت ، طبقه همکف ، پلاک ۹

  • :
  • ۳۳۹۲۱۹۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 شهرام مرغوب
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۸۲۱۸۰
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۲۱۹۲۸
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۶۹۹۸۱۲۳

آدرس